Samenwerken: Lobby voor gezonde mobiliteit doe je niet alleen

In januari 2019 is op initiatief van Wandelnet, CROW en Ministerie van I&W een  samenwerkingsverband gestart van een groot aantal organisaties op het gebied van verkeer, leefomgeving, gezondheid, sport, milieu, recreatie en landschap. Het doel is te komen tot een Platform Ruimte voor Lopen . Dit om lopen te stimuleren en de omstandigheden voor lopen in de openbare ruimte te verbeteren. Zo’n samenwerkingsverband is eerder toegepast op fietsgebied onder de naam ‘Tour de Force’.

Een aantal gemeenten en provincies heeft al toegezegd dit loop-initiatief te ondersteunen.  MENSenSTRAAT is hierbij natuurlijk ook betrokken. Wij kunnen geen financiële bijdrage leveren, maar wel een inhoudelijke. Overigens zijn wij van mening dat er nog meer expertise kan worden aangeboord, bijvoorbeeld via Milieudefensie, dat nog niet is vertegenwoordigd. Ook missen we binnen het samenwerkingsverband nog aandacht voor het recreatieve ‘lopen’ van kinderen, de ruimte voor spelen op straat en het ‘verblijven’. Wij zullen ons er voor inzetten dat deze invalshoek ook op tafel komt. Het Platform Ruimte voor Lopen zal eind van dit jaar officieel van start gaan.

Samenwerken
Over samenwerken gesproken: dat is een wezenskenmerk van MENSenSTRAAT.  Al vanaf onze oprichting organiseren wij netwerkbijeenkomsten als vorm van verkennende samenwerking. Het begon in 2013 met en bij de ouderenbond ANBO, en verder kwamen wij o.a. bijeen bij de Fietsersbond, KpVV/CROW, Rover, SWOV en een aantal gemeenten. Op de website staat een overzicht.

Wandelnet is de eerste organisatie waarmee sinds zomer 2015 de samenwerking structureler is geworden. Samen waren wij te gast bij de ANWB, waar wij ons lieten informeren over hun project Verkeer in de Stad. Daarna is een reactie vanuit voetgangersperspectief opgesteld. Dit document kan nuttig zijn bij de lokale inzet van het Charter for Walking.

Gezond en duurzaam
Eind 2016 is een brede coalitie voor actieve, gezonde en duurzame mobiliteit ontstaan, waar MENSenSTRAAT deel van uitmaakt. De andere organisaties zijn de Fietsersbond, Wandelnet, ROVER, Milieudefensie en Natuur&Milieu. Ten behoeve van  de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 heeft de coalitie aan CE Delft opdracht gegeven om een benchmark te ontwikkelen voor 30 gemeenten. Deze benchmark geeft de huidige situatie van gemeenten weer op het gebied van actieve, gezonde, duurzame mobiliteit en geeft een indicatie van de noodzaak en kansen op ontwikkeling richting duurzame en leefbare steden.

Ter gelegenheid van de van de Provinciale verkiezingen verschijnt in maart 2019 een notitie met aanbevelingen aan de provincies voor actief, gezond en duurzaam mobiliteitsbeleid. Ook steunt deze coalitie het Charter for Walking en heeft zij bij de Nederlandse versie van het Charter for Walking de appendix met aanbevelingen voor de Nederlandse praktijk geformuleerd.

Veilig Verkeer Nederland
Een samenwerking voor (verkeers)veilige ruimte is helaas nog niet tot stand gekomen. Na de welwillende reactie van de Minister op onze brief hebben wij het bestuur van Veilig Verkeer Nederland (VVN) uitgenodigd voor verkennend overleg bij de SWOV. Helaas gaf VVN opnieuw niet thuis voor voetgangers en spelende kinderen.

Erik Asmussen, pionier voor veilige en inclusieve mobiliteit

Dit najaar overleed op 94-jarige leeftijd onze inspirator Erik Asmussen, oud-directeur van de SWOV. In de Volkskrant memoreerde zijn opvolger bij de SWOV zijn werk op de volgende manier: ‘Hij liep niet alleen zijn tijd vooruit in de manier waarop hij over verkeersveiligheid nadacht, hij wees ons ook de weg vooruit. Zijn belangrijkste publicatie, die pas na zijn pensioen tot stand kwam, vond hij zelf De nieuwe Normmens. Hierin pleit Asmussen ervoor om het verkeerssysteem niet af te stemmen op optimaal fitte, jonge mensen maar op kinderen, ouderen en mensen met een beperking. Zij zouden de ‘nieuwe norm’ moeten zijn bij het inrichten van de openbare ruimte.

Veilig, maar dan voor iedereen
Erik Asmussen heeft met veel daadkracht het vakgebied verkeersveiligheid ontwikkeld. Centraal stond een systeembenadering, met als basis een infrastructuur (engineering) die het gewenste veilige gedrag stuurde. In woonwijken kwamen de eerste drempels voor de gewenste snelheid. Maar na zijn pensioen ontstond bij hem het inzicht dat dit niet genoeg was.

Hij merkte dat Duurzaam Veilig onvoldoende voorwaarden bood voor veilige mobiliteit van de meer kwetsbare helft van de bevolking. In De nieuwe Normmens signaleerde hij de dreigende werking van een gemotoriseerd verkeerssysteem, die hijzelf ook ging ervaren. Omdat kwetsbare verkeersdeelnemers uit angst mobiliteit gaan verwijden, wordt hun bewegingsvrijheid beperkt. Zo worden kwetsbaren dan ‘mobiliteitsslachtoffers’, zoals Asmussen het noemde. Om deze ontwikkeling te voorkomen, zijn verdere aanpassingen aan het systeem nodig, schrijft Asmussen. Zo vereist menging met voetgangers een stapvoetse snelheid.

Verdrongen mobiliteit
In 2010 presenteerde Geert Hendriks Verkeersslachtoffers anders bekeken. Hij schrijft dat ‘het verkeer ook andere slachtoffers veroorzaakt, met name onder kwetsbare weggebruikers. Velen kunnen door verkeersdreiging of beperkingen van de infrastructuur niet gaan en staan waar ze willen. We spreken dan van verdrongen mobiliteit.’ Uit meerjarig onderzoek, gestart door de toenmalige  Voetgangersvereniging, blijkt dat het aantal kinderen dat zelfstandig naar school gaat in 15 jaar tijd fors is afgenomen. Over verdrongen mobiliteit  bij ouderen gaat onze Ouderennotitie.

Bedreigend en dodelijk
De dreigende werking en het gevaar van gemotoriseerd verkeer wordt nog steeds flink onderschat. Als een voetganger wordt aangereden door een auto die 30 km/uur rijdt, is de kans op overlijden 5%. Het is ondenkbaar dat een dergelijke risicokans in de luchtvaart zou worden geaccepteerd. Volgens onderzoek van de Fietsersbond is de overlijdenskans bij een botsing bij een oudere fietser trouwens nog groter.

Inclusief in de praktijk: steden voor 8 tot 80
In 2015 werd Gil Penalosa, het gezicht van het internationale 8-80cities netwerk, ingevlogen uit Canada om Nederland tijdens het Nationale Fietscongres enthousiast te maken voor inclusieve mobiliteit, spelen, lopen en fietsen op straat – van jong (8) tot oud (80).
Door dit bezoek is in Rotterdam veel creatieve energie ontstaan. De gemeente heeft dit project gefaciliteerd en in september 2016 werd het eerste ‘Open Streets’-evenement in Nederland gehouden.

Inclusief in theorie: Karel Martens
Karel Martens ontwikkelde hiervoor een theoretisch kader: Transport Justice. Het ontbreken van inclusieve mobiliteit  definieert hij als mobiliteitsarmoede. Hij gebruikt de volgende definitie: ‘The measurement of accessibility is thus a measurement of the risk of participation poverty, i.e. of the chance that a person will experience a lack of activity participation due to problems in accessibility’. Het is aannemelijk dat de door  Hendriks beschreven verdrongen mobiliteit hier binnenvalt. Meer over de rechtvaardige mobiliteit is te lezen in ‘Ruimte en Wonen’.

Mobiliteitsarmoede volgens het KiM
In opdracht van het Ministerie heeft het Kim, het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, verkennend onderzoek gedaan over mobiliteitsarmoede. Het rapport bevat een conceptueel model waarbij ‘sociale uitsluiting’ centraal staat. Daarnaast worden belemmeringen van deelname aan het maatschappelijk leven verkend.

Zo wordt de dalende mobiliteit en daarmee gepaard gaande eenzaamheid bij ouderen gesignaleerd, maar wonderlijk genoeg komen verkeersonveiligheid en verdrongen mobiliteit niet in het model voor. Ook de noodkreet van Jantje Beton – er wordt dramatisch minder buiten gespeeld en dus verdwijnt het maatschappelijk leven uit de buurt – heeft het Kim niet bereikt. Maar er is hoop: er is vervolgonderzoek naar mobiliteitsarmoede in Nederland voorgesteld.

Laatste interviews met Asmussen
Kort voor zijn overlijden zijn in de vakpers nog twee interviews met Erik Asmussen verschenen.
In Verkeersnet staat een verslag van een gesprek dat Peter van der Knaap, de huidige directeur van SWOV samen met VU-onderzoeker en MENSenSTRAAT adviseur Berry den Brinker met Asmussen had.
Nettie Bakker sprak met Asmussen voor Verkeerskunde o.a. over de gangbare auto-optiek die in de verkeerswereld in 1996, bij het verschijnen van de Nieuwe Normmens gehanteerd werd (en eigenlijk nog steeds gehanteerd wordt).

Uit beide interviews blijkt een grote waardering voor het werk van Erik Asmussen. Het is van groot belang dat zijn werk wordt voortgezet: op weg naar een voor iedereen uitnodigende en veilige openbare ruimte.

16 november 2018: Netwerkbijeenkomst ‘De kindvriendelijke straat’

Veilige en uitnodigende ruimte voor kinderen om op straat te spelen (ook gewoon voor de deur) en veilige routes naar speelplekken, school etc zijn enorm belangrijk voor een gezonde ontwikkeling. In het recente rapport ‘De stad als gezonde habitat‘ van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) wordt benadrukt dat de openbare ruimte van de stad die gezonde ontwikkeling kan stimuleren. Aan de andere kant wordt in de verkeerswereld te vaak de speelse mobiliteit van kinderen niet gezien.  Het Verkeersveiligheidsmanifest waarop het Ministerie I&W haar verkeersveiligheidsplan baseert, is helaas een schrijnend voorbeeld. Zonder specifieke aandacht voor kinderen worden trottoirs bij de verdeling van ruimte sluitpost, worden woonerven al te gemakkelijk parkeerterreinen en komt er niets terecht van de mooie aanbevelingen van de Rli.

In dat kader willen wij stil staan bij de expertise en de belangenbehartiging voor de kindvriendelijke straat en zelfstandige mobiliteit van kinderen. Hoe kunnen we het kader van de Rli betere handvatten geven en die de verkeerswereld aanreiken? Met deze bijeenkomst willen wij daartoe kansrijke alternatieven inventariseren, formuleren en bij voorkeur in de verkeerswereld presenteren. We beginnen zeker niet bij nul, er zijn zeker al publicaties waar we verder op kunnen bouwen. Het Childstreetproject (2005-2009) met de afrondende conferentie door het KpVV/CROW is een voorbeeld.

Hoe brengen we het abstracte gedachtengoed van gezonde habitat in praktijk, waar en hoe kunnen wij onze invloed aanwenden? Helaas is de Straatspeeldag, opgezet door Kinderen Voorrang! als jaarlijks moment om samen met duizenden straatgroepen aandacht te vragen, door VVN gestopt. Is de omgevingsvisie nu een goed kader en hoe pakken wij dit samen aan?

Plaats en datum
Vrijdagmiddag 16 november, 14 – 16.00 uur, bij de VNG in Den Haag.

Programma en partners
Deze bijeenkomst organiseren wij samen met het VNG-netwerk ChildFriendlyCities (LINK: https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/child-friendly-cities ) en vindt dan ook plaats op het hoofdkantoor van de Vereniging Nederlandse Gemeenten VNG.

Na enkele korte inleidingen gaan we samen aan het werk en worden de deelnemers gevraagd over aanbevelingen mee te denken. In de komende maanden wordt het programma verder uitgewerkt.

Nadere informatie en aanmelding
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via info@mensenstraat.nl  Na aanmelding ontvangt u nadere informatie. Heeft u al inhoudelijke ideeën of suggesties over het onderwerp  dan horen wij graag van u: info@mensenstraat.nl.

Brief aan Minister: neem regie over de benenwagen

Dinsdag 27 maart 2018 was een mooie dag voor lopend Nederland. In de Tweede Kamer was er in het debat over maatregelen verkeersveiligheid unanieme steun voor het Charter for Walking. MENSenSTRAAT heeft zich hiervoor in de aanloop naar het debat zeer ingespannen, en wij zijn dan ook blij met het resultaat. Wij vragen ons wel af, hoe de Minister de steun voor het Charter gaat vertalen in beleid.

De praktijk in het land is dat gemeenten aarzelen om voetgangersbeleid op te pakken. Dat vinden wij begrijpelijk: terwijl er landelijk veel wordt geïnvesteerd in de  veiligheid van de auto en intussen ook de fietser, ontbreekt voor voetgangersveiligheid een landelijke regie met stimuleringsmaatregelen.

In dat kader hebben wij recentelijk Minister van Nieuwenhuizen in een brief gevraagd om ook regie te gaan voeren voor veilige ruimte voor de benenwagen. Lopen is immers de smeerolie van ons mobiliteitssysteem.

Daarnaast hebben we ervoor gepleit dat de landelijke overheid net als in het verleden weer steun gaat geven aan een adequate, structurele en professionele belangenbehartiging van de lopende mens in brede zin (voetgangers, kinderen, ouderen en gehandicapten). MENSenSTRAAT is bereid om daar samen met partners invulling aan te geven.

De volgende commissievergadering verkeersveiligheid is op 13 september. Voor die tijd willen wij weer met Kamerleden hierover gesproken hebben.

 

 

 

31 mei: Voorjaarsbijeenkomst MENSenSTRAAT

Op donderdagmiddag 31 mei bent u van harte welkom bij de Voorjaarsbijeenkomst van MENSenSTRAAT in Rotterdam. Wij gaan in gesprek over het thema ‘Gezonde stad = MENSenSTAD’. Gezamenlijk gaan wij verkennen hoe de mens in de grote stad de maatgevende factor kan worden bij het inrichten van de leefomgeving. Wij zijn te gast bij de Metropoolregio Rotterdam/Den Haag.

Kijk hier voor het uitgebreide programma van de Voorjaarsbijeenkomst.
Deelname is gratis. Aanmelden kan via info@mensenstraat.nl.

De benenwagen krijgt aandacht in de Tweede Kamer

In november heeft MENSenSTRAAT contact opgenomen met nieuwgekozen leden van de Tweede Kamer, om aandacht te vragen voor voetgangers.

Ook hebben wij ons in november aangemeld bij de grote Verkeersveiligheidscoalitie en tegelijk concrete voorstellen aangedragen om ook aandacht te schenken aan de gewone voetganger.

De nieuwe Tweede Kamer kwam op donderdagmiddag 14 december 2017 voor het eerst bijeen om over verkeersveiligheid te praten. Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) stelde voor ook de ongevallen van voetgangers onderweg te gaan registreren. Meer hierover in Verkeerskunde. Een mooi begin.

Het verkeersveiligheidsoverleg werd vervolgd op dinsdag 13 maart 2018. Op de agenda stond de brief Maatregelen Verkeersveiligheid van de Regering. Daarin veel aandacht voor de auto, maar niet voor de mensen die gewoon te voet over straat gaan. Voor ons aanleiding om op grond van eerdere gesprekken een nieuwe brief op te stellen en verder te gaan met de gesprekken met commissieleden.

Tijdens dit overleg bleek er al meer aandacht en steun voor onze voorstellen. Afrondend stelde Minister van Nieuwenhuizen vast: ‘Dan de voetgangers. In overleg met BZK en de VNG zullen we bekijken of daar voldoende aandacht voor is. Ook in het kader van de NOVI zullen wij dat graag met de collega’s van BZK en ook met de VNG bespreken. We moeten inderdaad ook, zoals dat zo mooi is gezegd, aandacht hebben voor de benenwagen.’

Moties
Twee weken daarna zijn een aantal moties plenair in stemming geweest. Een motie om het Charter for Walking te stimuleren werd met algemene stemmen aangenomen.
Ook een motie om voetgangersbeleid een prominent aandacht te schenken in de NOVI (Nationale Omgevings Visie) werd aangenomen. Een motie over een betere registratie van voetgangersongevallen haalde het niet. Mogelijk speelde mee dat het Ministerie hier al onderzoek naar doet.

Hoe nu verder
Wat kunnen we van onze Minister verwachten? In de special van Verkeerskunde meldt
Minister Cora van Nieuwenhuizen dat ze zich persoonlijk hard maakt voor een daling van het aantal doden en gewonden in het verkeer. ‘Velen hebben een rol bij het bevorderen van de verkeerveiligheid. Ik heb daarbij een regierol en kijk hoe ik kan stimuleren en ondersteunen’, aldus de minister.

De minister heeft in de Kamer toegezegd ook aandacht te gaan hebben voor de benenwagen. We zijn benieuwd, ook gezien de steun voor het Charter in de Tweede Kamer, wanneer dat zich gaat vertalen in beleid.

Meer duidelijkheid gewenst over verkeersregels in woonerven

MENSenSTRAAT vindt meer duidelijkheid over de verkeersregels in woonerven zeer gewenst. Woonerven hebben vaak geen trottoir. Voetgangers moeten de gehele straat veilig moeten kunnen gebruiken – vandaar de lagere stapvoetse snelheid van hoogstens 15 km/uur.

De specifieke verkeersregels die gelden binnen woonerven zijn de laatste tijd wat buiten beeld geraakt door de vele aandacht voor 30 km/uur-gebieden. De regels van het erf moeten meer bekendheid krijgen, maar het Rijk laat dit te veel liggen. De onduidelijkheid van regels in woonerven is een probleem in bijna alle gemeenten in Nederland. Zo’n 20% van alle woningen in Nederland staat in een woonerfwijk (zie ook: Wikipedia).

Initiatieven op lokaal niveau
In enkele gemeenten zijn al initiatieven genomen om de regels in woonerven duidelijker te communiceren. Zo heeft de gemeente Zoetermeer heeft in 2017 alle woonerfborden voorzien van een 15 km/uur-sticker. De afgelopen jaren waren op verzoek van bewoners al in verschillende woonerven 15-km/uur-stickers geplaatst. Nu is er dus voor gekozen om deze verduidelijking van de verkeersregels in alle woonerven binnen de gemeente door te voeren.

In de gemeente Rijswijk is al in 2011 een vergelijkbaar initiatief genomen, op verzoek van bewoners van de woonerfwijk Leeuwendaal. De Rijswijkse verkeerswethouder Jense presenteerde vervolgens in 2012 samen met woonERFgoed en Jantje Beton in de Tweede Kamer een petitie met een ontwerp voor een woonerfbord waarin een 15 km/uur-bordje was geïntegreerd. Helaas kwam het kabinet met het weinig praktische voorstel om bij woonerfborden een extra 15 km/uur-bord te plaatsen. Dat was aanleiding voor woonERFgoed om nogmaals bij de landelijke politiek te pleiten voor de geleidelijke invoering van  één duidelijk bord.

In andere gemeenten gaan bezorgde burgers met flyers aan de slag. Gemeenten pakken dit soms op via hun website. Zie onze voorbeeld-flyer.

Mens als maat
Het belang van een lage maximumsnelheid is in het verleden door diverse onderzoekers benadrukt. Reeds in 1996 heeft hoogleraar Asmussen in ‘Mens – Maat der dingen’ benadrukt dat bij gemengd gebruik van de straat de snelheid van het verkeer stapvoets (hoogstens 15 km/uur) moet zijn.

In het kader van Blijf Veilig Mobiel zijn de nadelen van modieuze vormen van shared space geformuleerd: waar autoverkeer met 30 km/uur wordt gemengd met kwetsbare straatgebruikers, drukt autoverkeer mensen van de straat.

Technologische ontwikkelingen
Meer duidelijkheid over het karakter van woonerven en de lagere maximumsnelheid past ook in komende ontwikkelingen op het gebied van voertuigtechnologie als ISA (Intelligente snelheidsaanpassing), integratie in navigatieapparatuur (TomTom) en experimenten met zelfrijdende auto’s.  Het is belangrijk om maximumsnelheden goed vast te leggen in de landelijke snelhedenkaarten.

Een maximumsnelheid betekent overigens niet dat je dat maximum altijd kunt rijden. Centraal in de wegenverkeerswet staat als eerste gedragsregel (art. 5) dat het ieder verboden is zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt. Zeker op woonerven betekent dit: alert zijn op bijvoorbeeld spelende kinderen. Deze richtlijn zou in landelijke snelheidscampagnes meer aandacht kunnen krijgen. En tenslotte, hoe hard is 15 km/uur eigenlijk? Het is de snelheid van gewoon rustig fietsen door de stad.

Meer over woonerven en onze integrale 3E-aanpak om de leefbaarheid in die wijken te verbeteren is te vinden op onze woonerfpagina.

MENSenSTRAAT benadert Tweede Kamer over voetgangersbeleid

De afgelopen maanden heeft MENSenSTRAAT via het Charter for Walking met succes de aandacht gevestigd op het belang van voetgangersbeleid en veilige en uitnodigende ruimte voor gezonde mobiliteit op straat. Het is duidelijk dat er op dit punt ook behoefte is aan een actieve landelijke overheid.

In het nieuwe regeerakkoord is het Manifest Verkeersveiligheid richtinggevend verklaard. De regering wil een substantiële investering doen “in veiligere infrastructuur en beter onderhoud, met name op het onderliggend wegennet en fietsinfrastructuur”. Dat lijkt goed nieuws. Maar waar blijft de goede en veilige voetgangersruimte? In het Manifest Verkeersveiligheid is daar geen aandacht voor. Dat is ook wel verklaarbaar: tussen de 32 logo’s van afzenders op de voorpagina van het Manifest zien wij geen partij die opkomt voor de belangen van de lopende mens, voor veilige en uitnodigende ruimte voor ieder van jong tot oud. Wel een Fietsersbond en Motorrijdersvereniging, maar geen Voetgangersvereniging.

Zo blijkt weer: ‘als je niet aan tafel zit, sta je op het menu‘. Intussen verloedert de loopruimte en wordt deze in gebruik genomen door argeloos geparkeerde auto’s en steeds meer fietsen. Volgens voorzitter Jan Torenstra van MENSenSTRAAT ontbreekt het aan liefdevolle aandacht voor de lopende mens.

Brief
Dat was aanleiding voor ons om een brief te schrijven naar het Algemeen Overleg Verkeersveiligheid (AOV) van de Tweede Kamer. Daar staat een vergadering op het programma op donderdagmiddag 14 december. In de toegevoegde notitie laten wij zien dat het belang van lopen groter is dan velen denken, zowel utilitair als recreatief, en dat de veiligheid van voetgangers op straat ook aandacht verdient.

Wij roepen in onze brief de Tweede Kamer op om ook een uitnodigende en veilige ruimte te bieden aan de voetganger en zo gezonde mobiliteit te stimuleren. Daarnaast vragen wij om ondersteuning van de overheid, om het mogelijk te maken ons (vrijwilligers)werk te professionaliseren. Daarbij brengen wij in herinnering dat de overheid voorheen de Voetgangersvereniging en Kinderen Voorrang ondersteunde. En wij verwijzen naar de statuten van VVN en uitspraken van Minister Netelenbos.

Het spreekt voor zich dat wij deze standpunten ook inbrengen bij de brede verkeersveiligheidscoalitie, die wij tevens om steun vragen voor onze voorstellen.

Eindhoven, Tilburg en Rijksbouwmeester ondertekenen Charter for Walking

Op uitnodiging van MENSenSTRAAT hebben Eindhoven en Tilburg op 13 september als eerste gemeenten in Nederland het Charter for Walking ondertekend. De gemeenten verklaren hiermee dat zij zich willen inzetten voor een goed voetgangersbeleid. Het Charter werd ondertekend door wethouder Mary Ann Schreurs (Eindhoven) en wethouder Mario Jacobs (Tilburg). Een week eerder was het Charter ook al ondertekend door Rijksbouwmeester Floris Alkemade.

Belangrijke stap
MENSenSTRAAT is erg blij met de steun van Eindhoven, Tilburg en de Rijksbouwmeester. ‘Wij hopen dat er nog veel gemeenten dit voorbeeld zullen volgen,’ zegt algemeen secretaris Janneke Zomervrucht. ‘Het Charter biedt een goede basis voor de ontwikkeling van een ruimtelijke beleidsvisie waarbij lopen een belangrijkere rol speelt. Wij zien de ondertekening dan ook als een belangrijke eerste stap in een landelijke beweging met steun van het Rijk.’

Het internationale Charter for Walking is een verklaring waarin overheden en organisaties beloven zich hard te zullen maken voor de belangen van voetgangers en wandelaars. Aan dit Internationale Charter is wereldwijd al veel steun betuigd. MENSenSTRAAT heeft een Nederlandse vertaling van het Charter gemaakt, die op 4 juli 2017 is gelanceerd op het eerste nationale voetgangerscongres Lopen loont. De Nederlandse vertaling bevat, als aanvulling op de internationale tekst, een aantal suggesties gericht op de Nederlandse praktijk, waarbij lopen en fietsen de smeerolie van de mobiliteit vormen.

Het Charter for Walking wordt ondersteund door Wandelnet, Rover, Fietsersbond, Natuur&Milieu , Milieudefensie en HappyStreets die mede hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de suggesties.

Het Charter wordt getekend. Van links naar rechts: Peter Jonquiere, stedenbouwkundige en lid van de kerngroep van MENSenSTRAAT, Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Janneke Zomervrucht, Algemeen Secretaris van MENSenSTRAAT

4 juli: Voetgangerscongres Lopen Loont

Op 4 juli wordt in Rotterdam  het voetgangersevenement Lopen Loont gehouden. Het eerste en enige vak-evenement waar lopen in alle facetten centraal zal staan. Er zal worden gewerkt aan integrale oplossingen die o.a. gezondheid, mobiliteit, verblijven, bewegen en leefbaarheid met elkaar combineren.

MENSenSTRAAT zal daar het Charter for Walking presenteren, primeur voor Nederland.

Met dit Charter, dat is ontwikkeld op een reeks wereldconferenties van Walk21, worden overheden en organisaties gevraagd zich uit te spreken voor meer aandacht voor de voetganger, zodat de positie van de voetganger wordt verbeterd.

Wereldwijd is dit Charter al door veel grote steden ondertekend, zoals Londen, Parijs, Sevilla, Wenen, Sydney, Teheran en Ottawa.

Op Lopen Loont zal naast Jim Walker, de initiatiefnemer van het Charter, ook de Rijksbouwmeester Floris Alkemade spreken. Onderzoeker Rob Methorst van MENSenSTRAAT zal worden geïnterviewd door hoogleraar planologie Henk Meurs.

Het belooft een  belangwekkend evenement te worden, en naar we hopen, de start van meer structureel beleid voor de voetganger.  Het wordt georganiseerd door Acquire Publishing.

 

Uniek kenniscafe over voetgangersongevallen

Lopen is goed voor de gezondheid en kan veel aantrekkelijker worden als de kwaliteit van de straat ook beter wordt. Die kwaliteit krijgt te weinig aandacht omdat in de ongevallenregistratie veel data over voetgangers ontbreken. Daarnaast worden (in tegenstelling tot fiets- en auto-ongevallen) niet alle voetgangersongevallen meegeteld als verkeersongeval. Toch wordt geschat dat het aantal voetgangers dat tengevolge van een ongeval in het ziekenhuis belandt ongeveer twee keer zo groot is  als het aantal auto-inzittenden.

De verborgen kanten van voetgangersonveiligheid moeten zichtbaar worden om beleidsonderbouwing te krijgen voor beter lokaal beleid. Aldus Rob Methorst, onderzoeker bij de SWOV, lid kerngroep van MENSenSTRAAT. Hij was initiator van het kenniscafé Voetgangersongevallen dat op 13 april 2017 werd gehouden.

Dankzij de inbreng van diverse aanwezigen met expertise over ongevallen (VeiligheidNL), verkeersveiligheid (SWOV) en inrichting en onderhoud (CROW) kon het onderwerp goed uitgediept worden. De partners waren het erover eens dat dit onderwerp landelijk een sterker beleidskader moet krijgen waardoor gemeenten meer en beter aan het werk kunnen.

Voor meer informatie zie hier het uitgebreide inhoudelijke verslag. Kijk ook even naar het 150 seconden beeldverslag.

 

13 april 2017: Netwerkbijeenkomst ‘Laat de voetganger niet vallen! Prioriteit voor preventie’

De Voorjaarsbijeenkomst van MENSenSTRAAT vindt dit jaar plaats op 13 april in Den Haag. Wij zijn uitgenodigd bij de SWOV voor een kenniscafé over valpreventie in de openbare ruimte, op straat. Dit onderwerp is al enkele jaren een van onze speerpunten. Op onze netwerkbijeenkomst bij de ANBO is najaar 2013 dit onderwerp verkend. Dit heeft geleid tot onze Ouderennotitie.Vervolgens hebben wij in het voorjaar van 2015 in Loenen de praktijk onderzocht door een schouw te organiseren in de buurt van ouderenhuisvesting. Ook het probleem van slecht begaanbare looproutes is herhaaldelijk aan de orde gesteld, bijvoorbeeld na een noodkreet uit Amsterdam. Naast goede infrastructuur als basis is het vrijhouden van de ruimte ook belangrijk.
Wij zijn dan ook verheugd dat wij dit onderwerp deze keer samen met partners kunnen uitdiepen.

Plaats en datum
Donderdagmiddag 13 april 2017, 15.15 – 17.00 uur, bij de SWOV in Den Haag.

Programma en partners
Deze bijeenkomst is gebaseerd op het onderzoek dat onze adviseur Rob Methorst voor en met VeiligheidNL heeft uitgevoerd. Het programma is door hem ontwikkeld samen met vertegenwoordigers van VeiligheidNL en SWOV.
Omvang en ernst van voetgangersonveiligheid, ongevalsomstandigheden en preventieve, ruimtelijke en infrastructurele maatregelen zullen aan de orde komen.
Zie ook het pleidooi van Rob Methorst in Verkeerskunde voor een actieve rol van de landelijk overheid op dit gebied.

Nadere informatie en aanmelding
Belangstellenden die op 13 april mee willen denken, of inbreng willen leveren, kunnen zich aanmelden via deze link. Heeft u inhoudelijke ideeën of suggesties over het onderwerp (het gaan wij hiermee verder, hoe krijgen we de landelijke overheid actief op dit gebied), dan horen wij graag van u: info@mensenstraat.nl.

Combinatie OV en lopen: tien aandachtspunten

Op donderdag 24 november 2016 was MENSenSTRAAT samen met Wandelnet te gast bij Rover in Amersfoort. Geïnspireerd door de voorbeschouwingen en de vier inleiders hebben de aanwezigen doorgedacht over het versterken van de combinatie OV en lopen.

Op grond daarvan hieronder een tiental aandachtspunten.

  1. De spoortafels (één landelijke en 23 regionale) zijn de belangrijkste overlegorganen. Er is veel potentie, maar er is bij de vervoersbedrijven nog weinig oog voor het belang van de voetganger in de ‘van deur tot deur’ benadering. Dat kan verbeteren als voetgangersvoorzieningen nabij halte en station een onderdeel worden van een concessie. De regie van het Rijk wordt hier node gemist. Zie ook artikel op de website van CROW.
  2. Er zijn verschillende voetgangersbelangen. Gezonde, goede wandelaars zullen eerder kiezen voor het strekken van OV-lijnen, mensen die minder goed ter been zijn, willen haltes dichtbij. Het is gewenst om een gemengd aanbod te hebben.
  3. In het kader van het EU-Handvest Toegankelijkheid is er een overheidsplanning voor het verbeteren van de toegankelijkheid van het OV. CROW werkt aan richtlijnen voor het ontwerp van looproutes naar het OV. Ons aandachtspunt is om de routes ook vrij van obstakels te houden.
  4. First en last-mile: OV-reizigers sterker verleiden te voet te komen door goede inrichting met ruime duidelijke routes. Het is gewenst om de voetganger prioriteit te geven, zo nodig ook boven de fiets. Voetgangers zouden op oversteekplaatsen nabij OV-knooppunten bijvoorbeeld kunnen profiteren van lange ‘groen’-tijden.
  5. Ook bij werkzaamheden moet worden gezorgd voor een prettige, veilige en obstakelvrije route naar het OV knooppunt. Stoepparkeren moet worden aangepakt als onderdeel van parkeerhandhaving.
  6. Stations en andere OV-knooppunten moeten aantrekkelijker worden gemaakt voor de voetganger, dus autoluw en fietsluw met stapvoetse snelheden (max 15 km/uur, voetgangersgebied, stationserf).
  7. Om de praktijk op straat te beoordelen, is een schouw een prima middel. Hiervoor kan een schouwtool worden ontwikkeld, zoals eerder KiSS. Zie ook deze link.
  8. De verbinding tussen station en binnenstad verdient extra aandacht.
  9. Bij onze voetgangerslobby (met OV voor de langere afstanden) kunnen wij ons laten inspireren door de aandacht voor de fiets (een Fietsersbond, in de jaren ‘90 een Masterplan Fiets en nu een Fietsberaad).
  10. Het voetgangerscharter biedt een basis voor verdere lobby. Het plan is om voorjaar 2017 daarmee samen met Rover en Wandelnet naar buiten te komen.

Kijk hier voor enkele sfeerimpressies van de bijeenkomst op 24 november 2016.

24 november: Najaarsbijeenkomst over lopen en OV

Op onze najaarsbijeenkomst (24 november 2016) verkennen wij samen met ROVER en Wandelnet de belangrijkste vorm van ketenmobiliteit: de combinatie van lopen en OV.

Voor openbaar vervoer-reizigers is lopen een heel belangrijke vorm van voor- en natransport. Toch is er beleidsmatig heel weinig aandacht voor de keten lopen-OV. Het gevolg is dat veel looproutes slecht ontworpen zijn en ook niet worden vrijgehouden van allerlei obstakels. Van een uitnodigende kwaliteit is vaak geen sprake.

Tijdens de najaarsbijeenkomst verkennen wij dit thema met enkele korte inleidingen, waarna wij het onderwerp gezamenlijk verder uitdiepen. Wat zijn de grootste problemen? Hoe kan de combinatie lopen en OV aantrekkelijker worden? Wie is hiervoor verantwoordelijk? En hoe komen wij in de praktijk een stap verder?

Belangstellenden die mee willen denken, of inbreng willen leveren, zijn van harte welkom. Kijk hier voor meer info en aanmelding.

Oproep uit Amsterdam: verover de stoep terug

MENSenSTRAAT ontving deze zomer een noodkreet van Amsterdammer Marc Stegeman: ‘Hoewel niet rolstoelgebonden, wandel ik regelmatig in Amsterdam met iemand die slecht ter been is en die daarom aan de arm genomen moet worden. Dan ervaar ik regelmatig dat de trottoirs niet de vrije doorloopbreedte hebben die nodig is om met een rolstoel, brede kinderwagen, fiets aan de hand, of arm-in-arm te kunnen lopen.
Uit de directe omgeving ken ik ook personen die visueel beperkt zijn en op de smalle stoepen in de problemen komen door veel obstakels. Ook ontbreekt vaak de vrije doorloop om over te kunnen steken, zelfs bij zebrapaden en gemarkeerde oversteekplaatsen.’

De foto’s die Stegeman onbegaanbaar-trottoir-rijnstraat-amsterdammeestuurt, laten het bekende, maar daarom niet minder ontluisterende beeld zien van trottoirs die onbegaanbaar zijn door reclameborden, uitstallingen, paaltjes en fietsen.

Stegeman heeft uitgezocht hoe het zit: ‘Het handboek Inrichting Openbare Ruimte (IOR) definieert een obstakelvrije strook als een loopstrook die gestrekt is en zonder obstakels, dus geen slingerroute tussen de obstakels door. Uit diverse bronnen blijkt de obstakelvrije loopruimte te mogen variëren van minimale 1,20 meter indien het een korte straat is die geen doorgaande looproute is, tot 2,25 m (1,80 m over de stoeptegels) en meer voor drukke looproutes. De minimaal vereiste breedte in Amsterdam is meen ik 1,50 meter.’

Theorie versus praktijk
Stegeman constateert dat er in theorie dan wel gemeentelijke regelgeving is die de obstakelvrije loopruimte moet garanderen, maar dat die garantie in de praktijk niets voorstelt. ‘Er is een volstrekt egocentrisme onder de burgers gegroeid en het is een fictie om te denken in termen van sociale controle. De overheid is in zijn schulp gekropen en voor zover er sprake is van handhaving, geschiedt dit niet uit spontaan plichtsbesef maar
bij de gratie van de benadeelde burger die piept. Het is geen taak voor de politie (vindt de politie) maar van handhavers of stadswachten, alleen mankeert er wat aan hun instructies of taakopvatting. En mocht naar aanleiding van een klacht een handhaver ter plaatse gaan kijken, dan is dat meestal dagen later en wordt de klacht afgedaan met “niet geconstateerd”. Met andere woorden: voor benadeelde passanten is het dweilen met de kraan open.’

Stegeman concludeert: ‘Het zal duidelijk zijn dat bij de gemeente(n) een beleidswijziging afgedwongen moet worden: gewoon duidelijk maken wat de ‘obstakelvrije loopruimte’ betekent en ook en vooral: deze consequent handhaven.’ En hij roept MENSenSTRAAT en andere Nederlandse verkeers- en consumentenorganisaties op: herover de stoep!

Diplomatie en actie
onbegaanbaar-trottoir-bilderdijkstraat-amsterdamDit stoepenprobleem is natuurlijk bekend bij MENSenSTRAAT. Secretaris Janneke Zomervrucht: ‘In onze ouderennotitie hebben wij o.a. de begaanbaarheid van trottoirs geanalyseerd, en dit was een van de problemen. Een goede aanpak vraagt om samenhangende activiteiten op een aantal gebieden binnen een gemeente. De basis moet in orde zijn, dat wil zeggen een goed trottoir, vlak en voldoende breed. Om te zorgen dat dit beschikbaar is voor voetgangers en niet in beslag wordt genomen door obstakels zal er voorlichting (educatie) dienen plaats te vinden en tenslotte (het sluitstuk) zal er gehandhaafd moeten worden.’

Het is geen eenvoudig op te lossen probleem. MENSenSTRAAT pleit daarom voor pilots, waarin de deelnemende gemeenten het beste beleid kunnen ontwikkelen, met ondersteuning van de landelijke overheid. Een Masterplan Voetganger. Daarnaast gaat MENSenSTRAAT, samen met Wandelnet, de Nederlandse vertaling van het Internationale voetgangerscharter inzetten om het onderwerp op de politieke agenda te krijgen. Dergelijke politieke en diplomatieke activiteiten kunnen ondersteund worden door een straatactie. Daarin voorziet de Internationale Voetgangers Federatie IFP. Deze komt dit najaar met een actie voor de toegankelijkheid van trottoirs.