Testcases gezocht: wat is de waarde van de voetganger?

Ontwerpbureau Molster Stedenbouw en economisch onderzoeksbureau Decisio zoeken testcases om aan de hand van concrete vraagstukken een manier te ontwikkelen om de voordelen (en eventueel de nadelen) van een voetgangersvriendelijke omgeving helder op een rij te krijgen. De onderzoekers willen die voor- en nadelen ook zo veel mogelijk in cijfers proberen uit te drukken.

Investeren in een voetgangersvriendelijke omgeving heeft veel voordelen. Denk aan vermindering van CO2-uitstoot en congestie, verbetering van het winkel- en woonklimaat, meer zelfredzaamheid van ouderen en gezondheidswinst voor iedereen die meer gaat lopen. Om de voetganger als volwaardige vervoerswijze mee te kunnen nemen in afwegingen bij stedelijke projecten en investeringsmaatregelen, is het volgens Decisio en Molster Stedenbouw nodig al deze voordelen economisch te waarderen. Op dit moment is hier nog geen goede methode voor. Decisio en Molster Stedenbouw willen aan de hand van testcases zo’n methode gaan ontwikkelen.

Kosten-baten
Voor veel infrastructurele projecten worden al kosten-baten analyses uitgevoerd. Niet alleen bij grote projecten zoals de verbreding van snelwegen, maar steeds meer ook bij kleinere ingrepen. Economisch adviesbureau Decisio ontwikkelde samen met CROW/KpVV een aantal jaren geleden al een manier om ook investeringen in de fiets en de baten die dat oplevert te becijferen. Investeringen in voetgangersverkeer kunnen echter nog niet worden meegenomen in een totaalafweging van investeringen in mobiliteit: niet bij nieuwe verbindingen (denk aan een voetgangersbrug) en ook niet bij herinrichting van straten, waarbij de voetganger soms meer, maar soms ook minder ruimte krijgt toebedeeld.

En dat is zonde en vooral ook een gemiste kans. Voetgangersvoorzieningen kunnen bijdragen aan de volksgezondheid, maar kunnen volgens buitenlands onderzoek ook leiden tot een waardestijging van vastgoed. Consumenten komen vooral te voet (meer dan winkeliers denken) en zij waarderen een prettig voetgangersklimaat. Niet gek dus dat winkels in straten die autoluw worden gemaakt, vaak profiteren van een flinke omzetstijging. Maar met welke investering krijg je welk resultaat? Hoe verhouden voordelen voor voetgangers zich tot nadelen voor andere vervoerswijzen en andersom? Hoe dit precies zit willen de bureaus scherp krijgen aan de hand van voorbeeldprojecten, waarbij verschillende typen maatregelen worden genomen.

Ruimte voor extra cases
Begin juli is er een eerste bijeenkomst met gemeenten die testcases willen inbrengen. Er is nog ruimte voor extra cases, vooral (maar niet uitsluitend) als het gaat om projecten in kleinere steden of dorpen. Tot nu toe heeft een zestal grotere gemeenten zich gemeld. Hoe meer verschillende projecten worden ingebracht, hoe completer het onderzoek kan worden. Heeft u een interessante testcase of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Annemieke Molster van Molster Stedenbouw: info@molster-stedenbouw.nl of 06-13597071.

Stappend door de stad: een korte impressie van de voorjaarsbijeenkomst 2016

Voorjaarsbijeenkomst 2016 (640x549)Tijdens de voorjaarsbijeenkomst 2016 waren wij te gast op het hoofdkantoor van de ANWB in Den Haag. Aan de orde was de recent door de ANWB gepresenteerde ontwerpmethodiek voor de openbare ruimte in de stad, die is ontwikkeld om de schaarse ruimte zo goed mogelijk te kunnen gebruiken.

Daartoe zijn ‘vervoersfamilies’ van gebruikers gedefinieerd. Nieuw is dat ‘de voetganger’, als een van deze families, beschouwd wordt als volwaardige gebruiker van de openbare ruimte. De dominante vervoersfamilie in een ruimte of straat is maatgevend en bepaalt welke maximumsnelheid er vervolgens zal gelden voor alle gebruikers.

Te voet-achtigen
In ruimten waar te voet-achtigen hoofdgebruiker zijn, geldt als maximumsnelheid 10 km/uur. Als fiets-achtigen hoofdgebruiker zijn, wordt de maximumsnelheid 20 km/uur, bij lichte motorvoertuigen 30 km/uur en bij auto-achtigen 50 km/uur. Als een zwaardere familie wordt toegelaten in een gebied van een lichtere familie, zijn zij daar nadrukkelijk te gast en houden zij zich daar aan de desbetreffende maximumsnelheid.

De voortgang van het project is te volgen op een speciale webpagina.

Voorbeschouwing
Voorafgaand aan de bijeenkomst is door de deelnemers gebrainstormd over dit thema, de deelnemers waren uitgenodigd om een voorbeschouwing te mailen. Hier een bundeling van de bijdragen.

Inleiding
In zijn inleiding gaf projectleider Ton Hendriks aan dat de nieuwe methodiek is ontworpen voor de gehele openbare ruimte binnen de bebouwde kom, dus zowel voor binnensteden als woonwijken. De eerste drie pilotgemeenten zijn Utrecht, Rotterdam en Helmond. Momenteel worden contacten opgebouwd met een tweede groep van een tiental gemeenten. Daarnaast wordt een onderzoeksagenda opgesteld. Op grond van de ervaringen wordt de methodiek aangepast tot een nieuwe versie 2.0.

Discussie
Op de bijeenkomst werd de methodiek door de aanwezigen kritisch getoetst op bruikbaarheid.

Jan Torenstra wil meer uitgaan van kwetsbaren (jong en oud) die met speelgoedfietsje of rollator bij de voordeur hun tochtje kunnen beginnen, een 8 tot 80 benadering waarbij goed oog is voor kwetsbaren.

Joep Naber van Wandelnet ziet de stad als metropool in wording en wil ook in het buitengebied goede veiligheidsnormen. Wat betreft de categorisering kan een voetgangersstraat (maximumsnelheid 10 km/uur) buiten de drukke winkeltijden een fietsstraat (maximumsnelheid 20 km/uur) worden. Ook verwijst hij naar de vergrijzing en de noodzaak van veilige ruimte nabij de woning.

Rob Methorst wijst op het gevaar van een methodiek die los staat van internationale ontwikkelingen en afspraken. Verder wijst hij erop dat steden inrichten een geleidelijk en langdurig proces is.

Steven Schepel meent dat de schaarste aan ruimte het grootst is in de woonwijken in de ring om de winkelkern. Daar blokkeren de geparkeerde auto’s een kwaliteitsverbetering en maken zij het bijvoorbeeld moeilijk om speelruimte op straat te creëren.

Annemieke Molster wil in drukke hoofdstraten af van te smalle fietspaden en krappe trottoirs. Zij wil deze straten transformeren naar 20 km/uur-fietsstraten met een vrije baan voor OV en hulpdiensten.

Vrij algemeen wordt vastgesteld dat het parkeren van auto’s op straat vaak wel erg veel schaarse ruimte in beslag neemt. In woonstraten dienen parkeernormen niet meer leidend te zijn, maar vervangen te worden door een mensennorm op grond van aantal bewoners. Dat kan onderbouwing bieden voor breedte van trottoirs bij de voordeuren. Er wordt gemeld dat in Amsterdam onderzoek wordt gedaan naar een passantennorm op grond van het aantal passerende voetgangers. De minimale criteria zijn al vastgesteld. Elk huis moet te voet bereikbaar zijn via een vrij 180 cm breed trottoir.

Aan het eind van de bijeenkomst wordt een werkgroepje vastgesteld om samen een uitgebreide reactie te maken. Het was weer een geslaagde bijeenkomst. Veel dank gaat uit naar Ton Hendriks en de ANWB voor hun bijdrage.

Wandel naar je Werkdag

Op 1 april is het Wandel naar je Werkdag. Dit fenomeen is afkomstig uit Amerika, waar Walk to Work Day inmiddels een jaarlijks terugkerende dag is. Reden voor Wandelnet om ook in Nederland op 1 april aandacht te vragen voor lopen. Kijk hier voor meer info.

7 april 2016: Netwerkbijeenkomst ‘Stappend door de stad’

anwb-cat02 (640x410)Het wordt vaak steeds drukker in de stad. Het succes van de fiets vraagt om slimmere inrichting. Dat was voor de ANWB aanleiding om te laten onderzoeken hoe het beste met de schaarse ruimte om gegaan kan worden. Dit heeft geresulteerd in een voorstel waarin lopen (weer) als volwaardige vervoerswijze wordt erkend. Het voorstel leidt tot een verfijnde categorisering met ook maximum snelheden van 10 en 20 km/uur. Momenteel kent Nederland 30 km/uur-verblijfsgebieden en stapvoetse (maximaal 15 km/uur) gebieden zoals erven en voetgangersgebieden. Een nadere verfijning lijkt voor wandelaars en fietsers een interessante ontwikkeling. Dit ANWB-voorstel biedt kansen om de positie van voetgangers opnieuw te agenderen, evenals die van nog meer kwetsbaren (spelende kinderen, ouderen en mindervaliden). En wat betekent dit voorstel voor de functie van de straat als (be)leefruimte? Stel je voor dat we de ruimte in de stad opnieuw zouden indelen…

Aanmelding
Belangstellenden die mee willen denken, of inbreng willen leveren, worden verzocht zich per email (info@mensenstraat.nl) aan te melden. Een korte eerste reactie (maximaal 100 woorden) op het thema stellen we zeer op prijs. Na uitnodiging wordt de exacte locatie en nadere informatie gemaild. Om tot goede interactie en resultaten te kunnen komen, is het aantal deelnemers maximaal 25.

Partners
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door MENSenSTRAAT in samenwerking met Wandelnet. Wij zijn te gast bij de ANWB in Den Haag. Op de website van de ANWB is verdiepende informatie en project-documentatie te vinden.

Programma
• Welkom door Jan Torenstra (voorzitter MENSenSTRAAT)
• Inleiding door Ton Hendriks (ANWB)
• Eerste reflecties van Jan Torenstra en Joep Naber (directeur Wandelnet).
• Vragenronde aan de sprekers.
• Gedachtenwisseling van de aanwezigen onder leiding van Janneke Zomervrucht, aan de hand van vragen als: Wat zijn huidige knelpunten voor voetgangers in de stad, en biedt dit voorstel daarvoor een oplossing?
• Hoe nu verder? Marian Schouten maakt een uitgebreid verslag als basis voor verdere stappen. Samenstelling van werkgroepje.
• Afsluiting door voorzitter.
• Informeel napraten

Plaats en datum
7 april 2016, 15.00 – 17.00 uur, bij de ANWB in Den Haag.

MENSenSTRAAT Najaarsbijeenkomst 2015: Verslag

Tijdens de najaarsbijeenkomst 2015 waren wij te gast in het nieuwe stadskantoor van de gemeente Utrecht. Onderwerp van gesprek was de enorme groei die autodelen meemaakt. Wat zijn vervolgens de mogelijkheden om met minder auto’s op straat te komen tot meer en groenere ruimte voor mensen? Of anders gesteld: hoe kan autodelen worden verzilverd in leefkwaliteit van de woonstraat?

Vooraf aan de bijeenkomst is binnen het netwerk gebrainstormd over dit thema. Ook andere deelnemers waren uitgenodigd om een voorafje te mailen. Hier een bundeling van de bijdragen. Verder lieten wij ons inspireren door een recente Europese brochure met 16 redenen voor parkeerbeleid. Deze is te downloaden op de website van Vexpan, het platform parkeren Nederland. Of kijk hier voor een korte introductie. In deze publicatie wordt parkeerbeleid verbreed tot duurzaam mobiliteitsbeleid. Dat willen wij verder verbreden tot ruimtelijk beleid waarin autodelen en mensenruimte een plaats krijgen binnen een duurzaam lokaal ruimtelijk beleid.

Drietal inleidingen
Initiatiefnemer Martien Das (RWS-WVL) opent de rij van inleiders. Vervolgens schetst Tom Groot de betrokkenheid van Natuur en Milieu. Men promoot autodelen als een van de slimme mobiliteitskeuzen, die ook milieuwinst oplevert door selectiever gebruik van de auto. Natuur & Milieu combineert dit met het stimuleren van elektrisch rijden. Een van de testrijders, Serge Calon, doet hierover op zijn weblog verslag. Verder worden gemeenten gestimuleerd om mee te doen. Zie hier de presentatie van Natuur en Milieu.

Vervolgens laat Marijn Kik van de gemeente Utrecht zien wat hier gebeurt. Onze contacten met de gemeente Utrecht zijn in juli ontstaan bij een brainstorm over het nog meer stimuleren van autodelen in de stad. Momenteel staan er 1.000 deelauto’s in Utrecht, merendeels volgens het onderling delen (peer2peer) Er is een pilot over het opheffen van parkeerplaatsen. De belangstelling voor autodelen komt ook van buiten, projectontwikkelaars zien dit langzamerhand als een reden tot andere parkeernormen. Interessant is ook dat er een relatie wordt gelegd tussen autodelen en verblijfskwaliteit door het faciliteren van leefstraten. Zie hier de presentatie van de Gemeente Utrecht.

Steven Schepel van MENSenSTRAAT is de laatste inleider. Hij introduceert het begrip parkeerdistributie, het slim verdelen van de schaarse ruimte. Hij geeft verder aan dat het bij het verdelen van de ruimte op straat over veel meer gaat dan parkeren. Straten dienen allereerst begaanbaar en aantrekkelijk voor mensen te zijn. Hij laat cijfermatig zien hoe de straat zich vanaf 1965 heeft ontwikkeld terwijl het autoverkeer groeide. Naast de traditionele straten ontstonden eerst woonerven, vervolgens werd een groot deel van de bebouwde kom 30 km-gebied. Maar ook die straten kunnen aantrekkelijker voor menselijk gebruik. Hij ziet ook volop mogelijkheden voor een verdere ontwikkeling in de toekomst. Belangrijk daarbij is: meer deelauto en wennen aan parkeren op enige afstand van de voordeur. Zie hier de presentatie van MENSenSTRAAT.

Gedachtenwisseling
Na een korte pauze wordt vooruit gekeken. Het verzilveren van een deelauto in mensenruimte is niet zo makkelijk. Kan je met het inleveren van je parkeervergunning groen, een speelplek of fietsparkeerplek op de rijbaan claimen? Om tot betere baten te komen, is wellicht enige vorm van ‘ruilverkaveling’ nodig. Hoe kunnen trouwens niet-autobezitters ruimte claimen?

Annemieke Molster pleit ervoor om vaker parkeerruimte om te zetten in ander gebruik. Er kan bijvoorbeeld meer plaats worden gemaakt voor voetgangers door het trottoir te ontdoen van de vele obstakels (fietsen, glasbakken etc). Ook Job Haug constateert dat auto’s steeds vaker op stoepen parkeren.

De initiatiefnemers van SharePark in Utrecht adviseren het plaatsen van elektrische deelauto’s en E-bikes op enige afstand, niet op straat maar in parkeergarages, met handige oplaad-faciliteiten. De locatiemanager van Greenwheels wijst naar de Europese notitie over verbreding van parkeerbeleid tot duurzaam mobiliteitsbeleid. Op die manier krijgen we in de steden een nieuwe discussie: hoe gaan we de schaarse ruimte gebruiken.

Er wordt ook aangegeven dat men in Utrecht een relatie kan leggen tussen het ambitieuze voetgangersbeleid en autodelen. Voetgangersvoorzieningen, net als fietsvoorzieningen, behoeven een claim op een deel van de ruimte en autodelen draagt bij aan de oplossing bij het verdelen van de schaarste.

Tenslotte komt het gesprek uit bij de zelfrijdende auto. Gaat het deze rijdende computers wel lukken om complexe woonstraten te berijden en veilig bij de voordeur te komen? Allemaal voer voor onze bijdrage aan het Jaar van Ruimte, Nederland in 2040.

Wandelnet en MENSenSTRAAT samen op pad

Wandelnet en MENSenSTRAAT gaan samen optrekken. Zij willen de mogelijkheden verbeteren om vanaf ieders voordeur te lopen, te wandelen en te ‘voetgangeren’.

Deze zomer spraken vertegenwoordigers van Wandelnet en MENSenSTRAAT met elkaar. Het waren goede gesprekken. Beide organisaties zijn ervan overtuigd dat zij elkaar kunnen aanvullen en versterken op het gebied van belangenbehartiging voor wandelaars en voetgangers. Om lopend een winkel, bibliotheek of bushalte te bereiken of om een gezellig, gezond ommetje te kunnen maken, moeten trottoirs, wandelroutes en oversteekplaatsen veilig en vrij van obstakels zijn.

Wandelnet wil wandelen in Nederland de plaats geven die het verdient: een goede mogelijkheid om overal te voet op pad te gaan. Omdat wandelen gezond en leuk is.

3 november 2015: Netwerkbijeenkomst ‘Van autodelen naar ruimtewinst’

Autodelen biedt kansen om tot ruimtewinst op straat te komen voor mensen en natuur. Op deze Netwerkbijeenkomst onderzoeken wij de mogelijkheden. Na een aantal korte inleidingen door experts wordt het terrein interactief verkend en ontwikkelen wij aanbevelingen: hoe kan autodelen worden verzilverd in leefkwaliteit voor de woonstraat. Onze aanbevelingen zijn weer input voor het slotmanifest van het Jaar van de Ruimte.

Aanmelding
Om tot goede interactie en resultaten te kunnen komen, is het aantal deelnemers maximaal 25. Belangstellenden die mee willen dromen en denken, of inbreng willen en kunnen leveren, worden verzocht zich per email (info@mensenstraat.nl) aan te melden met een korte reactie (maximaal 100 woorden) op het thema. Na uitnodiging wordt de locatie en nadere informatie gemaild.

Netwerk2015-4Partners
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door MENSenSTRAAT in samenwerking met experts van de stichting Natuur en Milieu, de gemeente Utrecht en het team Duurzame mobiliteit van Rijkswaterstaat.

 

 

Programma
• Aftrap door Jan Torenstra (voorzitter MENSenSTRAAT).
• Autodelen, met o.a. de actuele cijfers, de Autodeel Award, de Hopper campagne en Green Deal Autodelen. Door Martien Das (RWS-WVL) en Maarten van Biezen (Natuur en Milieu).
• Hoe kan een gemeente autodelen ondersteunen? (Marijn Kik, gemeente Utrecht)
• Van Autodelen naar Ruimtewinst voor mensen (Steven Schepel, MENSenSTRAAT)
• Dagdromen over 2040 (inleiders + allen), aanbevelingen richting Jaar van de Ruimte.
• Afsluiting door voorzitter.
• Napraten.

Plaats en datum: dinsdagmiddag 3 november 2015, 15.00 – 17.00 uur, nabij Centraal Station Utrecht.

Netwerk2015-2 (536x640)

 

 

 

 

 

 

Hoe zal de Mensenstraat er in 2040 uitzien?

 

 

Wachten op woonerf

Liever een woonerf dan een 30 km-straat, vinden bewoners van Zuideinde/Molengauw in Broek in Waterland blijkens het bord dat zij langs de weg hebben gezet. Zij zijn niet de eersten die dat vinden. Eind jaren ’60 adviseerde Bureau F.J. Zandvoort al om deze straat in te richten als woonerf. Anno 2015 ontbreekt een woonerfbord, tot verdriet van de aanwonenden… (foto: B. Bach, St. Stad & Verkeer)
BroekinWaterland30

Actie Crowdfunding voor Leefstraten

Logo LeefstraatDe Vlaamse organisatie Lab van Troje is een crowdfunding actie gestart voor de experimenten met Leefstraten in de stad Gent. Lab van Troje: ‘Straten zijn meer dan kasseien en parkeerplaatsen. Straten: daar ontmoet je elkaar. Daar smeed je samen plannen, bouw je aan de buurt, is het aangenaam vertoeven. Dat is de filosofie van het initiatief De Leefstraat.’
Lab van Troje wil al experimenterend de leefstraat in Gent – én ver daarbuiten – populair maken.

Volg hier de ontwikkelingen van Leefstraat Gent op de speciale facebook-pagina.
En bekijk hier het crowdfunding project Leefstraat van Lab van Troje.

 

Boek: ‘De Stoep’

In het nieuwe boek ‘DE STOEP. Ontmoetingen tussen huis en straat’ tonen de auteurs de Hollandse stoep in veelvoud: de drempelzones van Hertzberger en Van Eyck, de bloemtafels van Sambeek en Van Veen en de klassieke Hollandse stoep.

Aan de hand van interviews, casestudies in binnen- en buitenland, essays en een analyse van ruim 6.000 Rotterdamse straten beschrijft dit boek de drijfveren van mensen om van de stoep een eigen plek te maken. Het toont de invloed ervan op het sociale contact en de privacy en de gevolgen voor het straatbeeld.

DE STOEP, Ontmoetingen tussen huis en straat
Eric van Ulden, Daniel Heussen, Sander van der Ham
Uitgave: NAI, 2015

 

MENSenSTRAAT positief over visie Fietsersbond

MENSenSTRAAT heeft met belangstelling en grotendeels met instemming kennis genomen van de nieuwe visie van de Fietsersbond. Wij ondersteunen de keus om de nadruk niet alleen op verkeers(on)veiligheid te leggen, maar ook op andere effecten van het verkeer op de kwaliteit van leven. Actieve vormen van straatgebruik – dus fietsen, lopen, spelen en elkaar ontmoeten – dragen bij aan lichamelijke gezondheid en sociale samenhang. Voorwaarde is wel dat straten veilig en aantrekkelijk zijn voor de actieve gebruikers.

Lees hier de volledige reactie van MENSenSTRAAT op de visie van de Fietsersbond.

 

Leefstraten in Gent, Droomstraten in Rotterdam

In de Vlaamse stad Gent wordt sinds 2013 geëxperimenteerd met de ‘Leefstraat’. Bewoners maken hun straat in onderling overleg tijdelijk autovrij of autoluw om ruimte te maken voor groen, ontmoeting en samenleven. Het doel van dit experiment is om te tonen en te ervaren dat een andere benadering van de straat en de openbare ruimte mogelijk is. De ervaringen worden verwerkt in het gemeentelijk beleid dat is gericht op een transitie naar een klimaatneutrale stad.

In 2014 waren er 10 verschillende leefstraten in Gent. Het experiment wordt in 2015 overgenomen door Rotterdam. Daar gaan de leefstraten ‘droomstraten’ heten.

Kijk hier voor meer informatie over de leefstraten in Gent en hier voor het laatste nieuws over de Rotterdamse droomstraten.

Bron: www.ruimtevoordejeugd.nl

 

‘Ruimtelijke inrichting kan zelfstandigheid ouderen bevorderen’

‘Ouderen blijven langer zelfstandig wonen. Een leefomgeving die uitnodigt om naar buiten te gaan ondersteunt dat. Zo blijven ouderen mobiel en ontmoeten zij anderen. Door de inrichting van de publieke ruimte bevordert de gemeente ook de redzaamheid van haar inwoners.’ Dat schrijven Ingrid Doorten en Pauline Meurs (Raad voor Volksgezondheid en Samenleving) op socialevraagstukken.nl.

De auteurs pleiten voor meer samenwerking tussen verschillende vakgebieden: ‘Er is veel te winnen als ook de publieke ruimte kan worden ingezet bij het ondersteunen van de redzaamheid van ouderen. Het is dan wel nodig op lokaal niveau de werelden van ruimtelijke ordening en volksgezondheid en welzijn meer met elkaar te verbinden, om vormen van experimentele governance toe te laten, en te experimenteren en reflecteren in samenspraak met andere actoren.’

Folder: ‘Maak werk van valpreventie’

CROW-KpVV en VeiligheidNL hebben een folder samengesteld over valongevallen bij ouderen. De folder is bedoeld voor ambtenaren Verkeer en Vervoer/Openbare ruimte.
In de folder staan o.a. maatregelen die gemeenten kunnen nemen om het valrisico te beperken.

Daarbij gaat het om:
– voldoende brede trottoirs
– vlakke en stroeve bestrating, ook bij nat weer of winterse omstandigheden
– zo min mogelijk hoogteverschillen
– voldoende brede voetgangerssluizen
– juiste plaatsing van straatmeubilair
– het vermijden van obstakels
– juiste schuinte van trottoir-afritten
– acceptabele hellingen van bruggen
– goede inrichting van trappen/leuningen
– goede uitvoering van oversteekvoorzieningen
– het aanbrengen van adequate signalering/markering
– het aanbrengen van goede verlichting
– voldoende oversteektijd bij verkeerslichten
– goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van OV-haltes
– goede fietsvoorzieningen zodat fietsers niet geneigd zijn het voetpad te gebruiken.

De folder kan hier worden gedownload.

 

MENSenSTRAAT Voorjaarsbijeenkomst 2015

De voorjaarsbijeenkomst 2015 vindt op 19 maart plaats in en nabij het zorgcentrum het Kampje in Loenen, gemeente Stichtse Vecht. We zijn hier te gast omdat wethouder Jaap Verkroost als een van de lokale partners betrokken is bij de ontwikkeling van het project de Oppluskaravaan. In het Kampje is voorjaar 2014 een innovatieproces gestart waarbij de ouderenhuisvesting wordt gerenoveerd en (deels) omgebouwd tot zelfstandige woningen voor ouderen. Beoogd wordt om hiermee duurzaam ouderenhuisvesting te behouden voor het dorp. Wethouder Jaap Verkroost meent dat ook de woonomgeving en de routes naar voorzieningen bekeken moeten worden. Hoe worden die veilig en uitnodigend, met name voor ouderen. Zodat zij meer zelfstandig op pad kunnen gaan? Verkroost ziet hierin een rol voor het project de Oppluskaravaan.

De schouw van de omgeving
Wegens afwezigheid van Jan Torenstra zit Steven Schepel namens MENSenSTRAAT de bijeenkomst voor. Jaap Verkroost heet om 13 uur de deelnemers, zowel leden van het netwerk als medewerkers van het Kampje, de Zorggroep Vechtstreek en Habion, welkom. Hij schetst de uitdagingen die samenhangen met de veranderingen in de zorg alsmede de verkeerskundige veranderingen in het dorp Loenen. Dat laatste wordt geïllustreerd aan de hand van ‘artist impression’ beelden van de Rijkstraatweg. Na deze inleiding worden vier groepjes gemaakt die met een uitgedeelde kaart de omgeving van het verzorgingshuis gaan beoordelen van uit de positie van de kwetsbare straatgebruiker. MENSenSTRAAT heeft daarvoor een formulier ontwikkeld met beoordelingsaspecten als verkeersveiligheid, sociale veiligheid, begaanbaarheid en aantrekkelijkheid. Terug in het Kampje worden de bevindingen van de groepen gepresenteerd.

Resultaten van de schouw
Aantrekkelijkheid en veilige ruimte
Het oudere deel van het dorp is zeer aantrekkelijk met mooie oude huizen, enkele restaurants, een kerk, een molen, een ophaalbrug en een buitenplaats met een overtuin aan de Vecht. Maar doorgaande looproutes over een goed trottoir zijn nauwelijks aanwezig. Het trottoir is vaak permanent onbruikbaar wegens plaatsing van afvalbakken, containers en andere objecten. Ook wordt op het trottoir geparkeerd. Verder ontbreken rustplekken (bankjes). Aanbeveling: een stapvoets zorgerf rondom het Kampje waarbij duidelijk is dat hier de kwetsbare oudere midden op straat veilig moet kunnen lopen. Ook in het oude dorp (Dorpsstraat), waar voetgangers logischerwijs de straat gebruiken (stoepjes zijn te smal) adviseren we een (dorps)erf. Stapvoets (maximaal 15 km/uur) is hier meer passend dan het huidige 30 km/uur.

Verkeersveiligheid
Gelukkig kan het doorgaande verkeer tegenwoordig een rondweg nemen om het dorp heen. De Rijksstraatweg door het dorp is wel aangewezen als 30 km-weg, maar de inrichting is nog onvoldoende aangepast. Men heeft twijfels over de verkeersveiligheid van kwetsbaren bij het nieuwe ontwerp van de Rijksstraatweg en gaf onder andere aanbevelingen voor een nieuw ontwerp van deze weg. Om kwetsbaren beter te beschermen, is een nauwer en gekaderd profiel met minder vrijheden voor het autoverkeer gewenst . Hierbij werd verwezen naar het nieuwe ontwerp van de Ruys de Beerenbrouckstraat in Delft, met royale trottoirs en fietspaden aan weerszijden en twee smalle rijbanen gescheiden door een rammelstrook. De nieuwe randweg biedt ook de mogelijkheid om doorgaand verkeer te verhinderen door het toepassen van een knip (bijvoorbeeld op de Vreelandseweg, ook daar dan stapvoets erf, als weggetje zonder aparte ruimte voor voetgangers).

Kwaliteit bestrating
Op veel plekken is de bestrating niet vlak en bestaat het gevaar dat mensen struikelen. Verder zijn de stoepen vaak erg smal en heb je er als kwetsbare met rollator alleen maar last van (hoogteverschil: op/af).

Sociale veiligheid en straatverlichting
Er zijn veel smalle doorsteekjes, waarmee ommetjes in lengte te variëren zijn, dat is belangrijk! Ze zijn soms wel unheimisch, maar dat valt met gericht onderhoud en verlichting te verbeteren. De straatverlichting bij bredere straten is vooral gericht op de rijbaan in het midden en minder op de trottoirs.

In beeld
Ter illustratie zijn een drietal bladen beschikbaar. Zie hier enkele beelden van de bijeenkomst. Beelden met commentaar van de omgeving van het Kampje zijn hier en hier gebundeld.

Verbreding van de focus
Na de schouw wordt de focus verbreed naar een landelijke lobby voor meer aandacht en kwaliteit voor kwetsbaren op straat in het algemeen. Een veilige en uitnodigende straat is immers van belang voor iedereen, van jong tot oud. Dat wordt dan onze bijdrage aan het Jaar van de Ruimte, waarbij de initiatiefnemers nieuwe perspectieven willen ontwikkelen voor de leefomgeving. Voor ons speelt de straat hierin een cruciale rol. Onze ambitie is het ontwikkelen van een tienpunten-manifest van MENSenSTRAAT over de inrichting van de straat. Ons doel is daarbij dat de straat aantrekkelijk wordt om te lopen en te fietsen, een blokje om te gaan, een praatje te maken en buiten te spelen.
Gebaseerd op het artikel van MENSenSTRAAT in Verkeerskunde zijn aandachtspunten ten behoeve van een manifest opgesteld. Een inspiratie is daarbij het Manifest voor een kindvriendelijke stedelijke buitenruimte van de Childstreet conferentie uit 2005.

Als afsluiting van de voorjaarsbijeenkomst worden met Post-it briefjes ontbrekende punten en prioriteiten voor het Manifest geïnventariseerd en wordt een aftrap gegeven voor andere geplande activiteiten in 2015.